เกี่ยวกับเว็บไซต์ Best Health in Thai

เว็บไซต์ Best Health in Thai นี้ สร้างโดย นักสื่อสารสุขภาพพระนครศรีอยุธยา (นสส.อยุธยา) เพื่อเผยแผ่ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพให้แก่บุคคลทั่ว ๆ ไป และใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารผ่านกระดานสนทนา

เนื้อหาส่วนมาก นสส.อยุธยา สร้างสรรค์ขึ้นเอง แต่มีหลายส่วนที่นำมาจากผลงานของผู้อื่น หากพบเห็นเนื้อหาใดที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรืออ้างอิงที่มาผิดพลาด กรุณาติดต่อเราเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

กิตติกรรมประกาศ

ข้อมูลด้านเทคนิค