สไลด์เรื่องสื่อท้องถิ่น

2 replies [Last post]
jing
jing's picture
Offline
Joined: 10/06/2009
webmaster
webmaster's picture
Offline
Joined: 09/30/2009

ด้วยข้อจำกัดของระบบ ทำให้แสดงผลสไลด์ภาษาไทยไม่ค่อยดีนัก ดาวน์โหลดไปดูแทนก็ได้ครับ ในเว็บถือว่าให้เห็นภาพรวมกว้าง ๆ ก็แล้วกัน

webmaster
webmaster's picture
Offline
Joined: 09/30/2009

สื่อสารท้องถิ่น - Presentation Transcript

 1. สื่อท้องถิ่น ดร . สิรินทร พิบูลภานุวัธน์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. สิ่งที่จะคุยให้ฟัง
  • สื่อท้องถิ่นคืออะไร
  • ใครเป็นคนทำสื่อท้องถิ่น
  • สื่อท้องถิ่นทำอย่างไร
  • ใช้แล้วจะเกิดอะไรขึ้น
  • ข้อได้เปรียบเสียเปรียบ
  • เทคนิคการเลือกใช้
 3. สื่อท้องถิ่นคืออะไร
  • สื่อที่เข้าถึงชุมชนชาวบ้านภายในท้องถิ่น
  • เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มต่างๆ ในท้องถิ่น
  • ถ่ายทอดโดยใช้ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นทุนทางสังคมของชุมชน
  • ประกอบด้วยสื่อหลากหลายประเภททั้ง ภาพ เสียง สิ่งพิมพ์ และสื่อบุคคล
  • ผลิตในท้องถิ่น จึงสอดรับกับประเด็นปัญหาของพื้นที่
  • ใช้สื่อผสมผสานเพื่อสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง
 4. ใครทำสื่อท้องถิ่น
  • ผู้ปฏิบัติ
  • - ผู้ที่ทำงานด้านสื่อโดยตรง มีทักษะ และเข้าถึงสื่อได้ง่าย เช่น ผู้บริหารสื่อ นักจัดรายการ เวปมาสเตอร์ ผู้ประกอบการ รับจ้าง ผลิตสื่อ ป้าย สปอต หรือวิทยากรด้านการสื่อสาร
  • - ผู้นำท้องถิ่น เช่น ผู้ใหญ่ กำนัน อสม . อบต .
  • - ศิลปินพื้นบ้าน หนังตะลุง โนรา
  • ผู้สนับสนุน
  • - ผู้ที่ไม่ได้ทำงานสื่อ แต่มีความสนใจการสื่อสารในชุมชน เป็นผู้ให้ข้อมูล ให้ความเห็น เด็ก กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ปกครอง ฯลฯ
 5. ผู้คนเหล่านี้มาอย่างไร
  • รวมตัวกันเอง
  • เข้ามาโดยตำแหน่ง
  • อาสาสมัคร
  • ถูกเสนอชื่อ
 6. การเชื่อมโยงเครือข่าย
  • สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน
  • ตระหนักว่าสิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่ชุมชนท้องถิ่นเลือกเอง เป้าหมายร่วมกัน คาดหวังความสำเร็จร่วมกัน
  • กิจกรรมที่ทำแปลกใหม่ เป็นแรงจูงใจคนทำงาน
  • เกิดการให้เกียรติซึ่งกันและกัน เกิดความเสมอภาค ให้โอกาสแสดงความเห็น
 7. สื่อท้องถิ่นทำกันอย่างไร
  • รวมกลุ่มผู้ทำงาน
  • ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และประโยชน์ที่จะได้รับ
  • คัดเลือกสื่อที่ท้องถิ่นนิยม
  • เสริมศักยภาพ – หาความต้องการ จัดกิจกรรมเสริม นำไปใช้จริง
  • วางแผนผลิตสื่อ - เลือกสื่อ กำหนดผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลา วิธีเผยแพร่
  • ลงมือผลิต
  • เผยแพร่ – สถานที่ติดตั้ง ช่องทางออกอากาศภาพ เสียง
 8. ความเปลี่ยนแปลงจากการมีสื่อท้องถิ่น
  • ด้านความรู้
   • ชุมชนมีความรู้กระบวนการผลิตสื่อ เรียนรู้ธรรมชาติและศักยภาพของสื่อ เรียนรู้ความสามารถของกันและกัน
  • ด้านทัศนคติ
   • ชุมชน ยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน เกิดมุมมองใหม่เรื่องการสื่อสารว่าไม่ใช่สิ่งไกลตัว เห็นความแตกต่างของสื่อท้องถิ่นกับสื่อส่วนกลาง
  • ด้านพฤติกรรม
   • เกิดการรวมตัวกันของคนทำงานและผู้สนใจงานด้านสื่อ มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง เกิดความรู้สึกรักและเป็นเจ้าของสื่อ
 9. ข้อสังเกต
  • เมื่อเกิดปัญหา จะต้องมีการสื่อสารอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อหาทางแก้ปัญหานั้น
  • สื่อท้องถิ่นเป็นสื่อทางเลือกในพื้นที่เมื่อสื่อส่วนกลางมีภารกิจรับผิดชอบในวงที่กว้างกว่า
  • สื่อท้องถิ่นเป็นช่องทางการสื่อสารร่วมกันของคนในชุมชน
  • สื่อท้องถิ่นจะโยงใยความเป็นชุมชนให้เข้มแข้ง และก้าวเดินไปพร้อมๆ กัน
 10. สื่อ ที่พบเห็นทั่วไปในชีวิตประจำวัน วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หอกระจายข่าว รถแห่ วิทยุชุมชน เคเบิ้ลท้องถิ่น สื่อบุคคล สื่อประเพณี ป้ายประกาศ แผ่นพับ / ใบปลิวจากราชการ ป้ายรณรงค์ตามนโยบายรัฐ สื่อท้องถิ่น สื่อส่วนกลาง การละเล่นพื้นบ้าน
 11. ลักษณะของสื่อแต่ละประเภท
  • สื่อส่วนกลาง
  • ผลิตจากส่วนกลางส่งมายังชุมชน
  • เนื้อหามาจากนโยบายส่วนกลาง
  • ใช้ภาษากลางอย่างเป็นทางการ
  • ลงทุนสูง
  • ผลิตครั้งละมากๆ เพื่อลดต้นทุน
  • ใช้บุคลกรมืออาชีพ
  • ผู้รับสารทั่วไปไม่เจาะจง
  • สื่อท้องถิ่น
  • ผลิตขึ้นภายในท้องถิ่นโดยคนท้องถิ่น
  • ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหดเนื้อหา
  • เนื้อหาตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
  • ใช้ภาษา และศัพท์ท้องถิ่น
  • ลงทุนน้อย ผลิตเท่าที่ต้องการ
  • ผู้รับสารคือคนในท้องถิ่น
  • หอกระจายข่าว
  • ข้อได้เปรียบ เจาะลึกเข้าถึงชุมชนเฉพาะกลุ่มได้
  • ผู้ฟังคุ้นเคยกับผู้จัด ใช้ภาษาถิ่นได้
  • ข้อเสียเปรียบ
  • มักจะตั้งอยู่ที่บ้านผู้นำท้องถิ่น
  • ไม่มีกลุ่มคนทำงานต่อเนื่อง

  ข้อได้เปรียบ / เสียเปรียบของสื่อท้องถิ่น

 12. ข้อได้เปรียบ / เสียเปรียบของสื่อท้องถิ่น
  • วิทยุชุมชน
  • ข้อได้เปรียบ กระจายเสียงได้กว้างขวางกว่าหอกระจายข่าว
  • ข้อเสียเปรียบ มีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์เครื่องส่ง ไม่รับรู้ปฏิกิริยาผู้ฟังในทันที
 13. ข้อได้เปรียบ / เสียเปรียบของสื่อท้องถิ่น
  • ป้ายประกาศ / โปสเตอร์
  • ข้อได้เปรียบ ใช้ภาษาและรูปภาพที่คนในชุมชนเข้าใจ
  • ข้อเสียเปรียบ ดึงดูดความสนใจได้น้อย ผู้รับสารต้องอ่านหนังสือได้
 14. ข้อได้เปรียบ / เสียเปรียบของสื่อท้องถิ่น
  • แผ่นพับ / ใบปลิว
  • ข้อได้เปรียบ เข้าถึงผู้รับได้ดี ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายไม่สูง
  • ข้อเสียเปรียบ ดึงดูดความสนใจได้น้อย ไม่คงทน
 15. ข้อได้เปรียบ / เสียเปรียบของสื่อท้องถิ่น
  • รถแห่
  • ข้อได้เปรียบ เข้าถึงชุมชน ดึงดูดความสนใจได้ดี ผู้คนไม่ต้องใช้ความสามารถในการรับสารมาก
  • ข้อเสียเปรียบ ใช้อุปกรณ์หลายอย่างประกอบกัน ค่าใช้จ่ายสูง
 16. ข้อได้เปรียบ / เสียเปรียบของสื่อท้องถิ่น
  • เคเบิ้ลท้องถิ่น
  • ข้อได้เปรียบ มีภาพและเสียง ดึงดูดความสนใจได้ดี
  • ข้อเสียเปรียบ ลงทุนสูง ต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการผลิต
 17. ข้อได้เปรียบ / เสียเปรียบของสื่อท้องถิ่น
  • สื่อบุคคล
  • ข้อได้เปรียบ มีความคุ้นเคย น่าเชื่อถือ น่าสนใจ ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับโอกาส สถานการณ์ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย
  • ข้อเสียเปรียบ บุคคลต้องมีทักษะการสื่อสาร เนื้อหาที่ซับซ้อนจะสื่อสารยาก ต้องใช้สื่ออื่นประกอบ
 18. ข้อได้เปรียบ / เสียเปรียบของสื่อท้องถิ่น
  • สื่อประเพณี
  • ข้อได้เปรียบ คุ้นเคย รู้สึกมีส่วนร่วม ได้ใกล้ชิด น่าเชื่อ
  • ข้อเสียเปรียบ สื่อประเพณีต้องใช้ในกรอบวาระที่กำหนด เช่น ในงานบุญ ในวาระประเพณีต่างๆ
 19. ข้อได้เปรียบ / เสียเปรียบของสื่อท้องถิ่น
  • สื่อการแสดงพื้นบ้าน
  • ข้อได้เปรียบ สนุกสนาน คุ้นเคย ดึงดูดความสนใจได้ดี
  • ข้อเสียเปรียบ ต้องใช้ทักษะการแสดง การเตรียมการยุ่งยาก
 20. ข้อได้เปรียบ / เสียเปรียบของสื่อท้องถิ่น
  • การจัดกิจกรรมพิเศษในท้องถิ่น
  • ข้อได้เปรียบ ดึงดูดความสนใจได้มาก ผู้คนมีส่วนร่วม ใช้สื่อได้หลากหลาย
  • ข้อเสียเปรียบ การเตรียมงานซับซ้อน ค่าใช้จ่ายสูง ใช้คนมาก
 21. การพิจารณาเลือกใช้สื่อ
  • 1. กลุ่มเป้าหมาย
  • สื่อที่เลือกใช้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่าสื่ออื่น
  • ศักยภาพในการจัดการ
  • ช่วงเวลา – สื่อที่เลือกสามารถนำมาใช้ได้ในเวลาที่ต้องการ
  • งบประมาณ – มีเงินทุนสนับสนุนเพียงพอสำหรับการใช้สื่อที่เลือก
  • บุคลากร – มีคนที่ใช้สื่อเป็น ( เป็นอยู่แล้ว / เรียนรู้ใหม่ )
 22. เทคนิคในการผลิตสื่อท้องถิ่น
  • เตะตา ..................... ใช้สีสัน รูปทรง ภาพ แสง เสียง การเคลื่อนไหว
  • น่าสนใจ ................. เนื้อหาตรงใจ เข้าใจง่าย สื่อความหมายชัดเจน
  • อยากเข้าใกล้ ........... ลำดับเนื้อหาได้ดี น่าติดตาม
  • ให้ความร่วมมือ ....... มีกิจกรรมให้ผู้รับสารต้องมีส่วนร่วม

  สื่อท้องถิ่น มีคุณค่า เพราะได้มา จากชุมชน