ธรรมบรรยาย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1/3

วันที่ออกอากาศ: 
มกราคม 52

 เก็บเรื่องเก่า ๆ มาเล่าใหม่อีกครั้ง กับ ธรรมบรรยาย "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๕๒ ได้บรรยายให้นักศึกษาจากชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ ที่ได้เดินทางมาลงปฏิบัติการในพื้นที่วัดใหญ่ชัยมงคล และเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา

ก่อนหน้านี้ได้เคยเขียนไว้ในบล็อกสายลมแห่งปัญญาแล้ว แต่ครั้งนั้นฝากไฟล์เสียงที่บันทึกไว้ที่ imeem.com ปรากฏว่าขณะนี้ imeem ให้ฟังผ่านหน้าบล็อกได้แค่ ๓๐ วินาที จึงต้องหาที่ฝากใหม่ ก็ได้ที่ http://archive.fuse.in.th ครับ เป็นเว็บไซต์ของไทย ทำโดยคนไทย ความเร็วในการอัปโหลด ดาวน์โหลด หรือ สตรีมมิ่ง ไวกว่าฝากไว้กับเว็บเมืองนอกมากมาย

สรุปใจความคร่าว ๆ ของธรรมบรรยายครั้งนั้นที่ได้บันทึกไว้ที่บล็อกสายลมแห่งปัญญา มีดังนี้

...เกิดมาปุ๊ป เราเป็นคนปั๊ป แต่ยังไม่เป็นมนุษย์ ยังเป็นแค่ คน ที่ไม่ต่างอะไรกับสัตว์มากนักในเรื่องของสัญชาตญาณ ๔ คือ การหาอาหาร การสืบพันธุ์ การกลัวภัย และการหนีภัย จะเป็นมนุษย์ได้ก็ต่อเมื่อมีการพัฒนาไปอีกขั้นด้วยคุณธรรมของมนุษย์ กล่าวคือ ศีล ๕ ดังได้สมการว่า

คน + ศีล ๕ = มนุษย์

มนุษย์เฉย ๆ ยังไม่พอ เพราะหัวข้อคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ต้องมาค้นหาต่อว่า อย่างไรจังจะเป็นมนุษย์ที่พัฒนาแล้ว  ได้ให้ประเด็นไว้ ๔ ประเด็นด้วยกัน คือ มนุษย์ที่พัฒนาแล้วต้อง เป็นมนุษย์ที่ ดี สวย รวย เก่ง

มนุษย์ + ดี + สวย + รวย + เก่ง = มนุษย์ที่พัฒนาแล้ว

ซึ่งคุณสมบัติง่าย ๆ ทั้ง ๔ ข้อ เพียงอาศัยธรรมะพื้น ๆ ขั้นโลกิยธรรมในพระพุทธศาสนา ก็สามารถบรรลุได้โดยไม่ยากเย็นอะไร

ดี นั้น พระพุทธพจน์ว่า "นิมิตตัง สาธุรูปานัง กตัญญูกตเวทิตาฯ" ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี คนชั่วไม่รู้คุณคนหรอกครับ มีแต่คนดีที่รู้และตอบแทนคุณ ทั้งคุณของบุคคล คุณของสิ่งของ คุณของสถานที่

สวย ใครเรียนนักธรรมตรีคงเดาออกว่าสวยด้วยอะไร  ด้วยธรรม ๒ ของ ขันติ ความอดทน และ โสรัจจะ ความเสงี่ยม นี่อย่างหนึ่ง  อีกอย่างคือสวยด้วย ศึล

รวย ได้แบ่งให้นักศึกษาฟังว่ามี ๒ รวย รวยนอก กับ รวยใน  รวยนอก คือการมีทรัพย์สินเงินทองต่าง ๆ ด้วยธรรม ๔ คือ หัวใจเศรษฐี ( ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ ๔ - อุ อา กะ สะ ) ขยันหา รักษาไว้ ได้เพื่อนดี มีความเสมอต้นเสมอปลาย   รวยภายในด้วยการมีอริยทรัพย์ ๗ คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ ปัญญา และที่สำคัญคือ รู้จักคำว่า  พอ พอเมื่อไรรวยเมื่อนั้น ต่อให้มีแสนล้าน ล้านล้าน ถ้าไม่พอ ก็ยังเป็นยาจกอยู่นั่นเอง

เก่ง มนุษย์จะเก่งได้ ต้องรู้จักหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะ รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตนเอง รู้จักประมาณ รู้จักกาลเวลา รู้จักประชุมชน และ รู้จักบุคคล ถ้ารู้เรื่องเหล่านี้รับรองได้ว่าเป็นคนเก่ง โดยเฉพาะเก่งในการใช้ชีวิต...

ถ้าสนใจใฝ่เรียนรู้ ขอเจริญพรเชิญฟังสด หรือดาวน์โหลดไปฟังได้เลยครับ มีทั้งหมด ๖ ตอนด้วยกัน ตอนละประมาณ ๑๐ นาที

บุญรักษาครับ

 

ตอนที่ ๑/๖   

ดาวน์โหลดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๑/๖

ตอนที่ ๒/๖   

ดาวน์โหลดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๒/๖

แสดงธรรมโดย พระมหานัธนิติ  สุมโน วัดใหญ่ชัยมงคล

ธรรมบรรยาย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2/3

วันที่ออกอากาศ: 
มกราคม 52

ฟังหรือดาวน์โหลดต่อจากตอนที่แล้ว

ตอนที่ ๓/๖   

ดาวน์โหลดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๓/๖

ตอนที่ ๔/๖   

ดาวน์โหลดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๔/๖

 

ธรรมบรรยาย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3/3

วันที่ออกอากาศ: 
มกราคม 52

ฟัง หรือ ดาวน์โหลด ธรรมบรรยาย ๒ ช่วงสุดท้าย

ตอนที่ ๕/๖   

ดาวน์โหลดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๕/๖

ตอนที่ ๖/๖   

ดาวน์โหลดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๖/๖